Agencja pracy

Kodeks Postępowania Etycznego

Wierzymy, że droga do sukcesu wiedzie przez budowanie nowoczesnej kultury organizacyjnej wokół wspólnego systemu uniwersalnych wartości takich jak uczciwość, przejrzystość, rzetelność wobec pracowników, kandydatów i klientów oraz innych interesariuszy.

 

Chcemy, aby obiektywizm i profesjonalizm był nieodłączną cechą podejmowanych przez nas działań, a zaufanie i skuteczna komunikacja gwarantem ich pomyślności.

I. Zasady ogólne

 1. Kodeks Etyczny MGsolutions, zwany dalej Kodeksem, obowiązuje wszystkich kandydatów, pracowników, współpracowników.  
 2. Całe otoczenie MGsolutions Sp. z o., zobowiązuje się do kształtowania relacji w oparciu o wartości wynikające z kodeksu oraz do  propagowania zasad w nim  określonych
 3. Etyczne zasady określone w Kodeksie wynikają ze strategii uwzględniającej  interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

II. Działalność MGsolutions
         W działalności MGsolutions kieruje się pryncypialną zasadą działania w dobrej wierze.

 1. Kandydaci, Pracownicy i Współpracownicy przestrzegają przepisów prawa, zasad uczciwej konkurencji i powszechnie uznawanych zasad współżycia społecznego w państwie i społeczeństwie, w którym podejmują swoją działalność.
 2. Firma będzie respektować tradycje i kulturę każdego kraju, w którym działa.
 3. Firma będzie działać odpowiedzialnie w zakresie międzynarodowego świadczenia usług, zgodnie z uznanymi przez Polskę porozumieniami.

III. MGsolutions  a uczestnicy procesów rekrutacyjnych

 1. Pracownicy i współpracownicy MGsolutions w prowadzonych procesach rekrutacyjnych realizują zasadę równego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację seksualną, pochodzenie etniczne.
 2. Wszyscy pracownicy i współpracownicy są zobowiązani w szczególności do zachowania pełnej poufności informacji o kandydatach do pracy w zakresie prowadzonych procesów rekrutacyjnych.
 3. Skupiając się na rzetelnej i kompleksowej informacji przekazywanej uczestnikom procesu rekrutacyjnego dotyczącej  oferty, wymagań oraz przebiegu procesu, prowadzący procesy rekrutacyjne skutecznie doradzają i wskazują potencjalne kierunki rozwoju.
 4. Pracownicy i współpracownicy są zobowiązani są do stałego podnoszenia wiedzy i umiejętności.

IV. MGsolutions a Pracownicy i Współpracownicy

 1. MGsolutions dba o realizację zasady równego traktowania w stosunku do swoich pracowników i współpracowników, nie dopuszcza dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną. 
 2. Firma oczekuje od pracowników i współpracowników zaangażowania, uczciwego wywiązywania się z obowiązków, za to zapewnia godziwe i terminowo wypłacane wynagrodzenie i właściwe warunki pracy. Jednocześnie wspiera rozwój i możliwości podnoszenia kwalifikacji poprzez zapewnienie dostępu do szkoleń branżowych.
 3. MGsolutions dąży do jak najlepszej komunikacji z każdym pracownikiem i współpracownikiem, zapewniając możliwości zgłaszania wniosków i uwag.

V. MGsolutions a Klienci, Partnerzy i Kontrahenci

 1. MGsolutions dba o zachowanie dobrych stosunków z klientami, partnerami i kontrahentami, wierząc, że te relacje powinny być oparte na wzajemnym zaufaniu, a wszelkie informacje nabyte w trakcie trwania współpracy, jak i po jej zakończeniu winny być traktowane, jako poufne.
 2. MGsolutions rzetelnie reguluje swoje zobowiązania finansowe wobec Klientów, Partnerów i Kontrahentów.

VI.MGsolutions a inne podmioty  świadczące usługi agencji pracy tymczasowej 

 1. MGsolutions uczciwie współzawodniczy z konkurentami i nie będzie podważać ich reputacji.
 2. W kontaktach z konkurencją pracownicy będą unikać sytuacji umożliwiających przekazanie poufnych informacji dotyczących firmy.
 3. Firma nie będzie próbowała pozyskać informacji dotyczących konkurencji środkami nielegalnymi.
 4. Firma nie będzie stosować restrykcyjnych praktyk handlowych, niezgodnych z prawem.

VII. MGsolutions a  relacje z władzami i lokalnymi społecznościami

 1. Przedsiębiorstwo będzie brało pod uwagę interesy całego otoczenia, uwzględniając interes krajowy i lokalny.
 2. Firma dołoży wszelkich starań, aby być wrażliwym społecznie podmiotem gospodarczym, będzie służyć społeczności poprzez zapewnianie korzystnych możliwości zatrudnienia i dobrych warunków pracy.
 3. W ramach działalności MGsolutions będzie wspierać w miarę możliwości społeczność lokalną. Ewentualne dotacje na cele charytatywne będą przyznawane w ramach zasad ustalonych przez właściciela.

VIII. MGsolutions a środowisko naturalne

 1. MGsolutions w swojej działalności kieruje się wysokim stopniem odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 2. Firma zobowiązuje się dbać o ochronę środowiska, a zasoby naturalne użytkować w sposób odpowiedzialny.

IX. MGsolutions a związki biznesu z polityką

 1. Polityka firmy w zakresie wspierania działalności społecznej i politycznej jest jawna.
 2. Działania firmy będą charakteryzować się pełnym poszanowaniem dla prawa, realizowanego przez demokratycznie powołane władze lokalne, regionalne i ogólnokrajowe.
 3. Firma nie będzie traktować w sposób szczególnie uprzywilejowany polityków i przedstawicieli władzy.

X.  MGSolutions a wdrożenie kodeksu etycznego

 1. Obowiązujące w firmie standardy etyczne są powszechne i dotyczą całej firmy oraz jej otoczenia.
 2. Wdrażanie Kodeksu jest połączone z monitorowaniem przestrzegania wdrażania programu etycznego, a stosowanie Kodeksu jest efektem edukacji pracowników w zakresie przyjętych zasad.
 3. Firma powinna monitorować zgodność podejmowanych decyzji i metod działania z przyjętymi w Kodeksie zasadami.
 4. Celem wdrożenia kodeksu etycznego jest stworzenie korzystnego klimatu pracy oraz szczere wyjaśnianie wszelkich kwestii dotyczących zachowań i decyzji uważanych za naganne etycznie.