Agencja pracy

Polityka prywatności

Polityka prywatności MG SOLUTIONS MG JJ SP. Z O.O. SP. K.  

 

1.     Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.mg-solutions.pl i ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których MGsolutions MG JJ Sp. z o.o. Sp. k. jest Administratorem Danych Osobowych. Polityka Prywatności powstała w celu zapewnienia pełnej i przejrzystej realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dokument zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administratorzy wdrożyli procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym. Administratorzy podejmują wszelkie niezbędne działania, by także ich podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

2.     Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu www.mg-solutions.pl jest MGsolutions MG JJ Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą przy ul. Myślenickiej w Krakowie. Dane kontaktowe Administratora Danych oraz dane Inspektora Danych Osobowych dostępne są pod adresem www.mg-solutions.pl w zakładce Kontakt.

W zakresie danych gromadzonych w związku z prowadzeniem działań rekrutacyjnych na stronie www.mg-solutions.pl, Administratorem Danych Osobowych jest MGcentral Justyna Gąsiorowska z siedzibą przy ul. Myślenickiej w Krakowie.

3.     Zakres przetwarzanych danych

Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują lub pozwalają zidentyfikować osobę, której dane dotyczą. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w przypadkach, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę, lub gdy Serwis posiada inną podstawę prawną pozwalającą przetwarzać dane osobowe.     

Poniżej wyszczególnione zostały cele przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Serwisu, wraz z podstawami prawnymi:

 

a)     Cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez MGsolutions MG JJ Sp. z o.o. Sp. k.

Cel

Podstawa prawna

Zakres przetwarzanych danych

Okres przechowywania danych

Nazwa Administratora Danych Osobowych

Realizacja procesu rekrutacyjnego

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą

Imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, informacje o posiadanym prawie jazdy, stopień znajomości języków obcych, przebieg wykształcenia, dodatkowe umiejętności i certyfikaty, wizerunek, pozostałe dane zawarte w cv kandydatów do pracy

 

Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i usunięte w przypadku nie podjęcia pracy. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane będą przetwarzane przez okres do 6 miesięcy lub  do momentu jej wycofania.

 

MGcentral Justyna Gąsiorowska

Prowadzenie korespondencji / Korzystanie z formularza kontaktowego 

Art. 6 ust. 1 lit. f), RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytania oraz przesyłanie niezbędnych informacji drogą elektroniczną

Dane osobowe stron korespondencji w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

Dane będą przechowywane przez okres 6 lat do zakończenia prowadzonych spraw, do momentu ustania roszczeń lub ustania naszych zobowiązań wobec przepisów prawa.

MGsolutions MG JJ Sp. z o.o. Sp. k.

Nawiązanie kontaktu za pomocą portalu społecznościowego Facebook

Art. 6 ust. 1 lit. f), RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest nawiązanie z Państwem kontaktu

Dane osobowe w zakresie podanym w Państwa profilu w serwisie społecznościowym

Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia Fanpage lub do momentu, w którym przestaniesz go obserwować. Twoje dane, w szczególności będące treścią korespondencji, mogą być przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia prowadzonych spraw lub do momentu ustania roszczeń.

 

MGsolutions MG JJ Sp. z o.o. Sp. k.

 

Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celu przetwarzania danych, dla którego zostały zebrane. Kryteria stosowane do wyznaczenia właściwego okresu przechowywania uwzględniają:

a)     konieczność osiągnięcia danego celu,

b)    okres niezbędny dla realizacji naszych usług,

c)     okres na jaki została udzielona zgoda,

d)    przepisy prawa.

4. Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania. Dane osobowe przechowywane są:

·       W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach i przedstawianie ofert pracy, przez okres 6 miesięcy lub do momentu wycofania zgody;

·       W sytuacji aplikowania na konkretną rekrutację, bez wyrażenia zgody na udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i usunięte w przypadku niepodjęcia pracy;

·       W przypadku korzystania z formularza kontaktowego lub prowadzonej korespondencji, dane będą przechowywane przez okres 6 lat do zakończenia prowadzonych spraw, do momentu ustania roszczeń lub ustania naszych zobowiązań wobec przepisów prawa;

·       W przypadku korzystania z naszego Fanpage na stronie Facebook, dane będą przechowywane prze okres prowadzenia Fanpage lub do momentu, w którym przestaniesz go obserwować. Dane będące treścią korespondencji, mogą być przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia prowadzonych spraw lub do momentu ustania roszczeń.;

MGsolutions MG JJ Sp. z o.o. Sp. k. stosuje zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane. Gdy MGsolutions MG JJ Sp. z o.o. Sp. k.  osiągnie cel przetwarzania, wówczas usuwa lub anonimizuje dane, co ma miejsce w szczególności, gdy:

·       Osoba, której dane dotyczą wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli to zgoda była podstawą przetwarzania);

·       Osoba, której dane dotyczą skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu (jeżeli podstawą przetwarzania był uzasadniony interes Spółki); 

·       Nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń (jeżeli Spółka przetwarzała dane, aby realizować umowę);

·       Upłynął terminy, które wynikają z innych przepisów.

 

4.     Odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom, którzy pomagają nam wykonywać określone zadania i świadczyć wybrane usługi. Dane osobowe mogą być udostępniane pracodawcom w celu zatrudnienia lub realizacji dalszych etapów rekrutacji. Dane mogą być ujawniane wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, obsługę prawną oraz księgową, serwisowi IT oraz dostawcom usług hostingu. 

5.     Prawa osób których dane dotyczą

Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wyboru w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i jakie informacje o sobie chce udostępniać. Informujemy również, że Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo żądać od Administratora realizacji praw przysługujących mu zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Podmiotom danych przysługują następujące prawa:

a)     Prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby - na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych. 

b)     Prawo do sprostowania danych  – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne.

c)     Prawo do usunięcia danych - Na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

d)     Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę Podmiot danych – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji.  

e)     Prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane innemu Administratorowi. 

f)      Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych -  Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.

g)     Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

h)     Prawo do złożenia skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia.

Tam, gdzie korzystamy z usług  wykonawców, Twoje dane osobowe pozostają pod naszą kontrolą i mamy wdrożone procedury celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe podlegają należytej ochronie.

Dokładamy wysiłków, celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

 

6.     Informacja o plikach cookies


Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane przez serwis internetowy na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, urządzenie przenośne) za pośrednictwem przeglądarki. Pliki te są odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe informacje o użytkowniku, jego indywidualnych ustawieniach wyglądu czy też działania serwisu lub jakiekolwiek inne dane przydatne twórcom do stworzenia lepszego serwisu.

 

7.     Pliki cookies używane przez nasza stronę


W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Do tworzenia statystyk wykorzystywane jest narzędzie Google Analytics.

 

8.     Zarządzanie plikami cookies

 

Wymogu pozyskania zgody na przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji już zapisanej w urządzeniu nie stosuje się, jeśli jest to konieczne do dostarczenia usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego.

W praktyce chodzi tu o cookies, które są niezbędne do działania witryny internetowej czy usługi online (np. obsługa koszyka w sklepie internetowym). Tego typu pliki, to tzw. cookies funkcjonalne. Aby możliwe było przetwarzanie funkcjonalnych plików cookies, zgoda Użytkownika nie jest wymagana. 

Aktywna zgoda Użytkownika jest wymagana w przypadku wykorzystywania pozostałych plików cookies, które nie są niezbędne do poprawnego działania strony, czyli np. cookies śledzących czy marketingowych. Pozyskiwanie zgody wyrażonej za pomocą ustawień przeglądarki będzie obejmowało jakąś formę aktywności Użytkownika wyraźnie nakierowaną na akceptację cookies np. naciśnięcie w okienku cookies przycisku potwierdzającego ustawienia przeglądarki lub wyświetlanie banneru, za pomocą którego Użytkownik aktywnie musi wyrazić zgodę na używanie cookies.