Agencja pracy

Outplacement

Outplacement jest to program aktywizacji zawodowej osób, będących w stanie rozwiązania umowy o pracę lub zagrożonych wypowiedzeniem, określany również jako zwolnienie monitorowane. Dotyczy on osób, u których doszło do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Głównym celem tej usługi jest złagodzenie skutków, jakie niosą ze sobą zwolnienia. Program przygotowuje się z myślą o zwalnianych pracownikach, którym pomaga sprawnie wejść na zewnętrzny rynek pracy i pokonać stres, wywołany utrata zatrudnienia. Outplacement obejmuje doradztwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia adaptacyjne oraz bezpośrednie poszukiwanie ofert pracy.
Korzyści outplacementu z punktu widzenia Pracownika:
 • Dostęp do ofert pracy w swojej branży na lokalnym rynku
 • Oszczędność czasu i większa efektywność w poszukiwaniu pracy
 • Dostęp do informacji dotyczących możliwości rozwoju zawodowego
 • Możliwość przekwalifikowania zawodowego dzięki dostępnym kursom
 • Wzmocnienie motywacji i samooceny poprzez warsztaty, których celem jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności potrzebnych na rynku pracy
 • Zmniejszenie negatywnych emocji związanych z procesem zwalniania
 • Zwiększenie szans na utrzymanie ciągłości zatrudnienia
 • Uzyskanie stałego wsparcia emocjonalnego, merytorycznego i administracyjnego
 • Pozostanie w dobrym kontakcie z dotychczasowym pracodawcą
 • Otrzymanie bardzo dobrych referencji wobec zainteresowanych pracodawców
 • Przygotowanie do rozmów z potencjalnymi pracodawcami, nawiązywanie odpowiednich kontaktów i przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.
 
Korzyści outplacementu z punktu widzenia Pracodawcy:
 • Wzrost lojalności pracowników pozostających w firmie, którzy rozumiejąc trudną sytuację przedsiębiorstwa, doceniają pomoc zwalnianym osobom
 • Poprawa atmosfery w pracy oraz stosunków międzyludzkich wewnątrz firmy
 • Pozostający pracownicy maja świadomość, że jeżeli oni zostaną zwolnieni, również mogą zostać objęci programem outplacementu
 • Brak kosztów spadku efektywności pracy u pracowników pozostających w firmie
 • Polepszenie wizerunku firmy w oczach lokalnej społeczności i kontrahentów.